Privacy Statement TSM

Dit is het privacy statement van The Square Mile Public Sector Training B.V., KvK nummer 50384708 en The Square Mile Private Sector Training B.V., KvK nummer 50384872, hierna te noemen “TSM”. Hierin leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Onze contactgegevens staan aan het eind van dit privacy statement.

Van wie verwerken we persoonsgegevens

 • TSM verzamelt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van:
 • klanten: onze opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers
 • cursisten
 • personen die interesse tonen in TSM of haar diensten (potentiële cursisten, sollicitanten, nieuwe trainers)
 • website bezoekers
 • trainers die wij inzetten voor het geven van trainingen
 • onze medewerkers

Algemene grondslag voor verwerking

Wij verwerken gegevens van bovengenoemde personen op basis van de volgende rechtsgrond:

 • Als u gebruik maakt van onze diensten: ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, of (indien de overeenkomst met uw werkgever wordt gesloten) op basis van gerechtvaardigd belang van uw werkgever, dan wel op grond van uw toestemming
 • Als u een vraag stelt (via onze website) of solliciteert: op grond van uw toestemming
 • Als u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief: op grond van uw toestemming
 • Voor relatiebeheer en voor andere verwerkingsactiviteiten (zoals monitoren van gedrag op onze website): omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, te weten: het monitoren en verbeteren van onze dienstverlening, het beveiligen en toegankelijk houden van de website en het onderhouden van contact met onze relaties.

Noodzaak van verwerking

Als u gebruik maakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens een contractuele verplichting om uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

In de overige gevallen is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om uw vraag te beantwoorden, een nieuwsbrief toe te zenden of om de genoemde gerechtvaardigde belangen te kunnen behartigen. Indien u de gegevens niet verstrekt kunnen wij u niet, of niet goed van dienst zijn.

Verwerkte gegevens en doel

Hieronder vatten wij samen welke gegevens wij over het algemeen verwerken van bovengenoemde personen en met welk doel.

 • Klanten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige door de klant verstrekte gegevens. Deze gegevens worden verwerkt voor het onderhouden van contact met de klant, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst of opdracht, het innen van vorderingen, het evalueren en verbeteren van onze dienstverlening en andere activiteiten van intern beheer
 • Cursisten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige door de cursist verstrekte gegevens. Deze gegevens worden verwerkt voor het onderhouden van contact met de cursist, het uitvoeren van de overeenkomst, het evalueren en verbeteren van onze dienstverlening en andere activiteiten van intern beheer
 • Geïnteresseerden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige door de geïnteresseerde verstrekte gegevens. Deze gegevens worden verwerkt voor het beantwoorden van de vragen van de geïnteresseerde, het verstrekken van informatie, het doen van relatiebeheer en overige doeleinden, afhankelijk van de reden van de getoonde interesse.
 • Websitebezoekers: IP adres, eventuele door ons geplaatste cookies en gegevens over het apparaat waarmee de website wordt bezocht. Deze gegevens worden verwerkt om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht, om de website veilig en bereikbaar te houden, om onze online diensten te kunnen gebruiken, voor het verbeteren van de website en voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners. Wij gebruiken voorts de software van Online Succes om websitebezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op onze website te bieden. Deze software maakt een profiel aan wanneer u een interactie met onze website heeft (denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een whitepaper of het doorklikken vanuit een van ons ontvangen email naar een artikel op onze website). Online Succes verrijkt dit profiel automatisch met openbare informatie en social profielen (zoals Linkedin, Twitter, etc). Dit gebeurt aan de hand van een cookie (genaamd ‘logger’) die alleen wordt geplaatst wanneer u deze accepteert. De inhoud van dit cookie wordt aan uw Online Succes profiel gekoppeld op het moment dat u een interactie met de website van TSM heeft. Op deze manier zijn uw activiteiten inzichtelijk en kan TSM u een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website aanbieden. Uw Online Succes profiel is uniek voor TSM, is enkel beschikbaar voor uzelf en TSM en wordt nooit met derden gedeeld. U kunt te allen tijde uw Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen, tevens kunt u een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software uw bezoeken niet registreert.
 • Trainers: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, E-mailadres, bankrekening. Deze gegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met de trainer, het uitbetalen van vergoedingen, het uitvoeren van de overeenkomst met de klant, etc.
 • Medewerkers: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, E-mailadres, Kopie paspoort, BSN-nummer. Deze gegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de arbeidsovereenkomst, het uitbetalen van salaris, de afdracht van belastingen en premies etc.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bronnen van persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 1. Gegevens die u aan ons verstrekt
 2. Gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek van deze website

Bewaartermijnen

TSM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en zolang als wettelijk wordt voorgeschreven. Indien u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief worden de gegevens daarvoor tot maximaal 2 jaar na de laatste activiteit bewaard. Deelnemersgegevens worden 4 jaar na laatste contact geanonimiseerd.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij:

 1. a) dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
 2. b) dat noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
 3. c) dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Indien doorgifte van gegevens plaatsvindt aan partijen buiten Europa zorgen wij voor een passend beschermingsniveau.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (contactgegevens staan onderaan dit privacy statement)

Rechten

U heeft de hierna genoemde rechten.

 • Recht op informatie: u kunt aan TSM vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en heeft recht op informatie over deze verwerkingen. Deze informatie is in dit privacy statement samengevat.
 • Inzagerecht: u kunt inzage krijgen in de gegevens die door TSM over u zijn verzameld. Desgevraagd verstrekt TSM een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt, mits daarin geen gegevens van anderen aanwezig zijn.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij TSM om dit te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden: In diverse gevallen heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn en er geen bewaarplicht of andere grond voor verdere verwerking is, of als gegevens zijn verwerkt op basis van toestemming van betrokkene en deze toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is.
 • Recht om de verwerking van gegevens (tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld om de juistheid van de gegevens te controleren, of voor langere periode, bijvoorbeeld als gegevens nog niet gewist moeten worden of deze nog nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als gegevens zijn verwerkt op basis van toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst met u, kunt u TSM vragen de door u verstrekte gegevens. in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verstrekken of over te dragen naar een andere partij.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. TSM zal verwerking staken, tenzij er gerechtvaardigde of wettelijke gronden zijn voor de verwerking. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
 • Recht op bezwaar tegen individuele besluitvorming, waaronder profilering: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat alleen wordt genomen op basis van geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering), tenzij dat besluit geen “rechtsgevolgen” heeft en ook geen andere belangrijke gevolgen heeft. Dit doet zich bij TSM overigens niet voor.
 • Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen, de contactgegevens staan onderaan dit privacystatement. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy.

TSM zal zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek reageren. Ook indien u andere vragen heeft over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via:

Postadres: Postbus 1002, 2302 BA Leiden

Telefoonnummer: 071-5323356

Internetadres: www.thesquaremile.nl

E-mailadres: info@thesquaremile.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 17 januari 2020