Algemene voorwaarden van The Square Mile Public Sector Training B.V.

ARTIKEL 1 — Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • opdrachtgever: de opdrachtgever van TSM
 • TSM: The Square Mile Public Sector Training B.V., gevestigd te Leiden (KvK 50384708)
 • overeenkomst: een overeenkomst tot het geven van trainingen, cursussen, opleidingen, in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 2 — Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen TSM en opdrachtgever, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TSM, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.

2.3 TSM is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits deze aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien de opdrachtgever de wijziging niet aanvaardt, dient hij daarvan schriftelijk kennis te geven in welk geval de alsdan bestaande overeenkomst(en) onder vigeur van die oude voorwaarden zullen worden afgewikkeld.

ARTIKEL 3 — Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle door TSM gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte van TSM voor akkoord heeft ondertekend en deze in bezit van TSM is gekomen.

3.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is TSM daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TSM anders aangeeft.

3.6 Opdrachtgever is gedurende een termijn van veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4 — Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en documenten welke TSM naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

4.2 Indien opdrachtgever in strijdt handelt met het artikel 4.1, komen extra kosten en het extra honorarium die voortvloeien uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht, voor rekening van opdrachtgever.

4.3 Definitieve data en tijdstippen waarop trainingen en cursussen plaatsvinden worden ofwel in de overeenkomst ofwel zo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk vastgelegd. Zodra de definitieve data en tijdstippen zijn vastgelegd, is opdrachtgever hieraan gebonden. Afwijking van deze planning kan slechts plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3.

4.4 Indien opdrachtgever en/of deelnemer(s) na het sluiten van de overeenkomst te kennen geeft / geven geen gebruik (meer) te willen maken van de diensten van TSM, is opdrachtgever niettemin annuleringskosten verschuldigd in percentages van de overeengekomen prijs:

 1. bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training, cursus of opleiding 25%;
 2. bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training, cursus of opleiding 50%;
 3. bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de training, cursus of opleiding 100%.

4.5  Opdrachtgever mag een vervangende deelnemer voorstellen wanneer:

 1. een deelnemer door langdurig verzuim de training moet afbreken;
 2. een deelnemer zijn of haar dienstverband opzegt.

Het vervangen van een deelnemer dient aan deze voorwaarden te voldoen:

 1. er mogen maximaal 3 lessen en maximaal 30% van het totaal aantal lessen hebben plaatsgevonden;
 2. opdrachtnemer concludeert na intake dat de deelnemer past bij de training qua niveau, leerdoelen, beschikbaarheid en motivatie.

ARTIKEL 5 — Uitvoering van de opdracht

5.1 TSM is gerechtigd derden in te schakelen bij  de uitvoering van de opdracht. 

5.2 TSM zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht door middel van evaluaties.

5.3 Indien opdrachtgever een vooraf overeengekomen les wil annuleren moet dit uiterlijk 2 werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de aanvang van de les worden meegedeeld aan TSM. In overleg met TSM zal een nieuwe datum voor de les worden vastgesteld. Niet meer dan 1 op de 5 lesdagen mag worden geannuleerd en verplaatst naar een nieuwe datum. Bij trainingen, cursussen en opleidingen met 10 of meer lesuren per week is verplaatsen van een les niet mogelijk. Bij annulering van de gehele training c.q. cursus of opleiding geldt het bepaalde in artikel 4.4.

5.4 Indien opdrachtgever (althans de persoon die de cursus of opleiding volgt) zich niet houdt aan de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld over aanvang van de les, voorbereiding etc.) kan opdrachtgever kiezen om ofwel de les te verliezen ofwel een “boete” te betalen van €50 per gemist lesuur.

5.5 Een vooraf overeengekomen tutorial (persoonlijke begeleiding) kan niet geannuleerd of uitgesteld worden. Wel kan het tijdstip van de tutorial van een deelnemer geruild worden met het tijdstip van de tutorial van een andere deelnemer van dezelfde training. Het is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende deelnemer om het tijdstip van zijn of haar tutorial te ruilen met dat van een andere deelnemer. Het niet kunnen volgen van een tutorial geeft geen recht op enige vergoeding of een recht om de tutorial op een andere dag in te halen.

5.6 Bij ziekte of onverwachte uitval van een trainer/opleider, zal TSM proberen om een vervanger in te zetten, echter dit kan niet worden gegarandeerd. TSM behoudt zich in die gevallen het recht voor de les te verplaatsen.

5.7 TSM zal het emailadres en eventuele andere persoonsgegevens van de cursist verwerken en gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en daaruit voortvloeiende dienstverlening. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door hem aangedragen cursisten hiervan op de hoogte zijn en hiermee instemmen. Opdrachtgever vrijwaart TSM voor claims dienaangaande van de desbetreffende cursisten. 

ARTIKEL 6 — Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, heeft TSM het recht het tijdstip of de wijze van uitvoering te wijzigen en de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

6.3 In afwijking van het te dezen bepaalde zal TSM geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 7 — Prijzen

7.1 Het honorarium van TSM is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, evenmin van de uitkomst van een eventuele subsidieaanvraag. 

7.2 Het honorarium van TSM, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaratie van ingeschakelde derden, wordt 100% gefactureerd na acceptatie van de offerte.

ARTIKEL 8 — Betaling

8.1 Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

8.2 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van TSM, vanaf de vervaldag opdrachtgever aan TSM over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 2 % per maand tot de datum van algehele voldoening.

8.3 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, welke kosten worden gesteld op minimaal 15 % van de hoofdsom. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

8.4 Indien opdrachtgever recht heeft op gehele of gedeeltelijke restitutie van gedane betalingen, dan zal TSM het verschuldigde bedrag binnen vier weken na het ontstaan van het recht op terugbetaling aan opdrachtgever terugbetalen.

ARTIKEL 9 — Opschorting en ontbinding

9.1 TSM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Na het sluiten van de overeenkomst TSM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

ARTIKEL 10 — Geheimhouding en (intellectueel) eigendom

10.1 TSM is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder bedrijfsgeheimen en financiële gegevens, waarover hij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden beschikking heeft gekregen.

10.2 TSM zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

10.3 TSM handelt niet in strijd met het in artikel 10.1 overeengekomen geheimhoudingsbeding wanneer TSM, als indicatie van de ervaring van TSM, verrichte werkzaamheden bij opdrachtgever aan (potentiële) klanten van TSM meldt.

10.4 TSM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle intellectuele eigendomsrechten op door TSM verstrekte stukken berusten bij TSM of een derde (bijvoorbeeld een uitgever). Indien en voor zover Opdrachtgever zelf documenten ter beschikking stelt of vervaardigt, zullen de intellectuele eigendomsrechten van deze documenten bij opdrachtgever berusten, dan wel de maker van de betreffende documenten.

10.5 Het eigendomsrecht van de cursusmaterialen berust bij opdrachtgever, met dien verstande dat deze materialen uitsluitend bestemd zijn om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en door hem/haar niet zonder voorafgaande toestemming van TSM mogen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

ARTIKEL 11 — Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt in deze voorwaarden onder overmacht aan de zijde van TSM ook verstaan ziekte of onverwachte uitval van een docent.

11.2 Ziekte van een of meer cursisten levert voor opdrachtgever geen overmacht op, in dat geval is het bepaalde in artikel 4.4 (annulering), 5.3 (verplaatsen lessen) en 5.5 (ruilen van lessen) onverkort van toepassing.

11.3 Indien een training geen doorgang kan vinden of ernstig bemoeilijkt wordt vanwege onbereikbaarheid van de locatie (bijvoorbeeld afsluiting van wegen of gebieden bij een groot ongeluk, een epidemie of anderszins), dan wel op advies van het RIVM of een andere autoriteit wordt afgeraden, zal de training op afstand (bijvoorbeeld via Zoom of MS Teams) plaatsvinden tenzij The Square Mile dit afraadt uit kwaliteitsoverwegingen. Kiest opdrachtgever voor uitstel dan zal er een bedrag van EUR 50,- per ingepland uur in rekening gebracht worden voor de uitgestelde lesuren ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de reeds ingeschakelde trainer.

ARTIKEL 12 — Aansprakelijkheid

12.1 TSM zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een bekwaam adviseur of trainer kan worden verwacht.

12.2 TSM kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor aan haar toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Aansprakelijkheid van TSM voor andere werkzaamheden dan het verzorgen van opleidingen, trainingen en cursussen (zoals bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie voor het geven van een training) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Indien TSM aansprakelijk is voor schade, dan is de aansprakelijkheid van TSM jegens opdrachtgever beperkt tot directe schade en tot maximaal het bedrag (exclusief eventueel in rekening gebrachte BTW) dat in rekening is gebracht voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van de TSM sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

ARTIKEL 13 — Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en TSM is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en TSM waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin TSM gevestigd is.

Deze Algemene voorwaarden van The Square Mile Public Sector Training B.V. zijn bijgewerkt op 5 oktober 2022.